Privatlivspolitik for F5 ApS

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til F5 behandler vi persondata. Vores intention er altid at behandle dine oplysninger korrekt og forsvarligt. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler og håndterer dine data.

Kontaktoplysninger

F5 ApS er dataansvarlig, og vi sørger for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: F5 ApS
Adresse: Rentemestervej 2A, 2400 København NV &
Ny Kongensgade 9C, 1472 København K
CVR nr.: 35 52 31 38
Telefonnr.: +45 32 11 00 00
E-mail: networking@f5.dk
Website: www.f5.dk

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata

Når vi indsamler data om dig, er det, for at vores rekrutteringsprocesser forløber korrekt og optimalt efter hensigten.

De data, vi behandler om dig, omfatter almindelige persondata, som tilsendes via dit CV. Derudover noterer vi praktiske personlige oplysninger om dig, herunder dit fulde navn, telefonnummer, adresse og e-mail. Hvis du i forbindelse med rekrutteringsprocessen har oplyst os om evt. helbredsoplysninger eller udfyldelse af test, behandler vi disse ligeledes med særlig diskretion og efter lovens forskrivelser.

Som ansat hos F5 vil der blive overført personoplysninger til vores backoffice samarbejdspartner i Ukraine. Det kan være i forbindelse med opsætning og registrering af ansættelsesforholdet samt behandling af samme.

The Datatilsynets sikkerhedskrav i forbindelse med en privat virksomheds personaleadministration overholdes. Kravene er offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte rekrutteringsformål. Det sker blandt andet, når vi har brug for at skabe et overblik over vores nuværende og potentielle medarbejdere, således at vi kan give vores nuværende og kommende medarbejdere den bedst mulige behandling. Herudover sikrer vi, at vi kun kontakter de personer, der kan have interesse for at arbejde hos F5.

Udover de oplysninger du selv oplyser til os, indhenter vi oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder LinkedIn.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Personoplysninger om registrerede ansøgere og medarbejdere slettes, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, herunder under hensyntagen til de tidsfrister, der fremgår af lovgivningen som fx forældelses- og bogføringsloven.

Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslaget.

Hjemmelsgrundlag for behandling af dine persondata

Vi behandler størstedelen af dine persondata, fordi det er en nødvendighed for, at vi kan leve op til vores forpligtelser i henhold til god rekruttering og etik.

I de tilfælde vi behandler persondata, som kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Inden der gives adgang, foretages der en vurdering forud for hver enkelt adgang, der gives til programmer, der indeholder persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig, såfremt vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger til Datatilsynet. Du kan se kontaktoplysninger og læse mere om adgangen til at klage her.